Jaarverslagen

Ieder jaar legt Schakenbosch via het jaarverslag verantwoording af over de werkzaamheden en de bereikte resultaten van dat jaar. 

2016

In 2016 zijn voor Schakenbosch drie belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden. In gesprekken met de belangrijkste stakeholders van Schakenbosch, de gemeenten in de vijf regio’s in Zuidholland, is de visie op de inrichting van het zorglandschap in de Regio Zuidwest ontwikkeld.
Voor verbreding èn verdieping van het zorgaanbod is besloten tot een fusie tussen Schakenbosch en JJC. In 2016 is gewerkt aan het opstellen van en het verkrijgen van een positief advies hiervoor vanuit de medezeggenschap, cliëntenraden en stakeholders. De fusie wordt in 2017 geëffectueerd.
Het derde thema is de ontwikkeling op het gebied van de samenwerking met het onderwijs op Schakenbosch dat wordt verzorgd door Horizon. De samenwerking heeft meer vorm gekregen en is gericht op de behoefte van jongeren op het gebied van structuur in de dag, onderwijsaanbod, therapie en ontspanning.

Wat deze ontwikkelingen betekend hebben voor Schakenbosch als organisatie, leest u in het jaarverslag 2016.

2015
Het jaar 2015 stond ook voor Schakenbosch in het teken van de decentralisatie van de Jeugdzorg. Waar de jeugdzorg voorheen landelijk werd geregeld, zijn nu de gemeenten verantwoordelijk voor de beleidsvoering en de financiering van alle hulp en ondersteuning aan jongeren. De zorg voor de jeugd begint en eindigt in de wijk. In 2015 hebben we een start gemaakt met het actief zoeken van de verbinding tussen de gemeenten, expertisetafels, jeugdbeschermingstafels en wijkteams. 2015 stond ook in het teken van nauwere samenwerking met andere organisaties in het kader van traject/ketenzorg. De komst van Jeugdformaat Jutters Combinatie (JJC) met twee groepen op het terrein van Schakenbosch per medio februari 2015 heeft hieraan in grote mate bijgedragen. In het jaarverslag 2015 leest u meer over deze ontwikkelingen, maar ook over de interne organisatie van Schakenbosch.

2014
Het jaarverslag van 2014 laat zien dat er meer rust en stabiliteit ontstaat in het tweede jaar van Schakenbosch. Er is hard gewerkt aan het creëren van een goed pedagogisch klimaat voor de jongeren. Medewerkers ontwikkelen zich door opleiding, training en intervisie. Een bevestiging van een solide organisatie is het behalen van de entreetoets in mei 2014. En de groei in bezetting heeft zich ook in 2014 doorgezet. Lees er alles over in het jaarverslag van 2014.

2013
Het eerste jaarverslag van Schakenbosch.
Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2013 weer.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >